regulamin serwisu | forum
e-mail:
hasło:

Bezpłatny program do kilometrówki - darmowy program online do prowadzenia ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu

          Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu - można ją prowadzić anonimowo, wówczas na wydruku należy ręcznie wpisać dane pojazdu i firmy. Jeżeli chcemy aby wydruk kilometrówki zawierał te dane - należy je wprowadzić w zakładce "ustawienia".

Zakładka "kilometrówka" służy do wprowadzania/korekty danych więcej...
          Drukowanie kilometrówki bezpośrednio z przeglądarki internetowej w układzie poziomym, bez zbędnych, umieszczonych zwykle na obrzeżach wydruku takich danych jak tytuł i adres strony (URL), data i numer strony - wymaga ustawienia odpowiednich opcji w przeglądarce. Szczegóły w instrukcji drukowania więcej...

      Prowadzenie ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu jest bezpłatne.     Zobacz wzór ewidencji przebiegu pojazdu ...

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu. Zespół NOTA-BENE.
 
Aktualne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązujące w 2015r, na podstawie których dokonujemy rozliczenia w ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu (kilometrówki):
• samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł za kilometr przebiegu pojazdu,
• samochód osobowy powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł za kilometr.
• motocykl - 0,2302 zł/km
• motorower - 0,1382 zł//km
Stawki te w niezmiennej wysokości obowiązują od od 14.11.2007r.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.)
W jakim celu należy prowadzić kilometrówkę?
          Jeżeli w ramach działalności gospodarczej chcemy zaliczyć do kosztów wydatki, poniesione na eksploatację samochodu osobowego (ale też np. skutera - odrębna stawka za kilometr, dla motocykla - 0,2302 zł, dla motoroweru - 0,1382 zł) niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, możemy to zrobić tylko na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu (co wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.)

Co powinna zawierać "Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu"?
Zgodnie z art. 23 ust. 7 u.p.d.o.f. ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
      - nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu
      - numer rejestracyjny pojazdu
      - pojemność silnika
      - kolejny numer wpisu
      - datę wyjazdu
      - cel wyjazdu
      - opis trasy (skąd - dokąd)
      - liczbę faktycznie przejechanych kilometrów
      - stawkę za 1 km przebiegu
      - kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu
      - podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane

          I właśnie ten ostatni punkt (podpis) wydaje się być rozstrzygający kwestię, czy kilometrówkę należy wydrukować, czy wystarczy że prowadzimy ją w formie elektronicznej. Teoretycznie można by tu wykorzystać podpis elektroniczny (który jest równoważny z tradycyjnym), jednak takie rozwiązanie nie jest, w chwili obecnej, zaimplementowane w niniejszej aplikacji. Dlatego rekomendujemy: wydrukowanie kilometrówki po zakończeniu miesiąca (aplikacja posiada odpowiednio przygotowane opcje, wzór druku jest zgodny z najczęściej spotykanymi na rynku wersjami papierowymi), podpisanie wydruku (oraz wpisanie danych firmy, jeżeli nie wpisano w ustawieniach programu) i przechowywanie go wraz z innymi dowodami księgowymi. Oczywiście przechowywać należy również faktury, które były podstawą wpisów w kilometrówce.

          Powyższych informacji nie należy traktować jako doradztwa w zakresie przepisów podatkowych lub jakichkolwiek innych. Ewentualne wątpliwości związane z regulacjami prawnymi najłatwiej można wyjaśnić, dzwoniąc na numer Krajowej Informacji Podatkowej. Rada praktyczna - najłatwiej dodzwonić się w godzinach porannych :).Jak prowadzić ewidencję przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu (kilometrówkę)? Prowadzenie kilometrówki - podstawy prawne.
Potrzeba prowadzenia ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu wynika z poniższych przepisów:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Art. 23.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
36)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności: a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra,
46)  poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;
5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Przebieg24.pl - bezpłatny program online do prowadzenia kilometrówki. Ewidencja przebiegu pojazdu - przykład:

Ewidencja przebiegu pojazdu (wzór druku zgodny z art. 23 ust. 7 u.p.d.o.f.) - należy wpisać trasę, czyli miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe. Można ewentualnie wpisać miejsca pośrednie, przez które wiodła trasa. Przykład:
Warszawa - Radom - Katowice
Następnie należy wpisać cel wyjazdu: Przykład:
Zakup maszyny uniwersalnej.
Ostatnią pozycją którą wypełniamy w formularzu jest liczba faktycznie przejechanych kilometrów. Pole Uwagi jest opcjonalne, możemy tam wpisać dowolne uwagi opisujące dany wyjazd.

Miesięczne zestawienie kosztów eksploatacji pojazdu (wzór druku zgodny z art. 23 ust. 7 u.p.d.o.f.) - wpisujemy koszty eksploatacji pojazdu, poniesione z tytułu tej właśnie eksploatacji. Należy więc wpisać numer i datę dokument zakupu (najczęściej faktura VAT), rodzaj poniesionego wydatku. Może to być na przykład wydatek na zakup paliwa, koszt wynikający z zakupu materiałów eksploatacyjnych takich jak płyn do spryskiwaczy, oleju czy filtrów. W ostatniej rubryce należy oczywiście wpisać kwotę wydatku.
Dane te należy zapisać klikając przycisk "dodaj nowy wpis".

Roczne zestawienie kosztów użytkowania prywatnego samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej - zawierające automatycznie wyliczone przez program kwoty, które możemy w danym miesiącu zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Każdą z powyższych części kilometrówki możemy wydrukować oddzielnie, możemy więc wydrukować:
Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu,
lub Miesięczne zestawienie kosztów eksploatacji pojazdu,
lub Roczne zestawienie kosztów użytkowania prywatnego samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej za dany rok,
(przy czym każdy z tych elementów może być podzielony na podstrony z dowolną ilością wpisów, co ustawiamy bezpośrednio w programie).
Drukowanie kilometrówki dostępne jest też w konfiguracji: przebieg oraz koszty (z podziałem poszczególnych elementów na podstrony według potrzeb), lub wszystkie elementy kilometrówki łącznie.
Wzór druku ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji jest zgodny ze wzorami najczęściej spotykanymi na rynku papierowymi wersjami kilometrówki, oraz z ustawą z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
copyright ©   NOTA-BENE 2013-15