regulamin serwisu| pomoc
e-mail:
hasło:

Bezpłatna kilometrówka online - darmowy program do ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu.

Prowadzenie kilometrówki może być łatwe - sprawdź!
          Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu - można ją prowadzić anonimowo, wówczas na wydruku należy ręcznie wpisać dane pojazdu i firmy. Aby druk kilometrówki zawierał te dane - należy je wprowadzić w zakładce "ustawienia".
Zakładka "kilometrówka" służy do wprowadzania/korekty danych więcej...

          Drukowanie kilometrówki bezpośrednio z przeglądarki internetowej w układzie poziomym, bez zbędnych, umieszczonych zwykle na obrzeżach wydruku takich danych jak: tytuł i adres strony (URL), data i numer strony - wymaga ustawienia odpowiednich opcji w przeglądarce. Szczegóły w instrukcji drukowania więcej...

      Prowadzenie ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu jest bezpłatne.     Zobacz wzór ewidencji przebiegu pojazdu ...

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu. Zespół NOTA-BENE.
 
Aktualne stawki przebiegu pojazdu, obowiązujące w 2014r, na podstawie których dokonujemy rozliczenia kilometrówki:
samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł za kilometr przebiegu pojazdu, samochód osobowy powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł za kilometr. Stawki te w niezmiennej wysokości obowiązują od od 14.11.2007r.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).
W jakim celu należy prowadzić kilometrówkę?
          Jeżeli w ramach działalności gospodarczej chcemy zaliczyć do kosztów wydatki, poniesione na eksploatację samochodu osobowego (ale też np. skutera - odrębna stawka za kilometr, dla motocykla - 0,2302 zł, dla motoroweru - 0,1382 zł) niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, możemy to zrobić tylko na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu (co wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.)

Co powinna zawierać "Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu"?
Zgodnie z art. 23 ust. 7 u.p.d.o.f. ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
      - nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu
      - numer rejestracyjny pojazdu
      - pojemność silnika
      - kolejny numer wpisu
      - datę wyjazdu
      - cel wyjazdu
      - opis trasy (skąd - dokąd)
      - liczbę faktycznie przejechanych kilometrów
      - stawkę za 1 km przebiegu
      - kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu
      - podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane

          I właśnie ten ostatni punkt (podpis) wydaje się być rozstrzygający kwestię, czy kilometrówkę należy wydrukować, czy wystarczy że prowadzimy ją w formie elektronicznej. Teoretycznie można by tu wykorzystać podpis elektroniczny (który jest równoważny z tradycyjnym), jednak takie rozwiązanie nie jest, w chwili obecnej, zaimplementowane w niniejszej aplikacji. Dlatego rekomendujemy: druk kilometrówki na koniec miesiąca (aplikacja posiada odpowiednio przygotowane opcje, wzór druku zgodny z najczęściej spotykanymi na rynku wersjami papierowymi), podpisanie wydruku i przechowywanie go wraz z innymi dowodami księgowymi. Oczywiście przechowywać należy również faktury, które były podstawą wpisów w kilometrówce.

          Powyższych informacji nie należy traktować jako doradztwa w zakresie przepisów podatkowych lub jakichkolwiek innych. Ewentualne wątpliwości związane z regulacjami prawnymi najłatwiej można wyjaśnić, dzwoniąc na numer Krajowej Informacji Podatkowej. Rada praktyczna - najłatwiej dodzwonić się w godzinach porannych :).Prowadzenie kilometrówki - podstawy prawne.
Prowadzenie ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu wynika z poniższych przepisów:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Art. 23.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
36)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności: a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra,
46)  poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;
5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

W praktyce rozliczanie kilometrówki w programie bezpłatnie udostępnionym na niniejszej stronie sprowadza się do:

W ewidencji przebiegu pojazdu - należy wpisać trasę, czyli miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe. Można ewentualnie wpisać miejsca pośrednie, przez które wiodła trasa. Przykłady:
Warszawa - Katowice.
Warszawa - Radom - Katowice.
Warszawa - Radom - Katowice - Częstochowa - Warszawa.

Następnie należy wpisać cel wyjazdu: Przykłady:
Rozmowy handlowe.
Zakup maszyny uniwersalnej.
Dostarczenie zamówionej analizy dynamiki sprzedaży ubezpieczeń samochodowych z przedstawieniem prezentacji.
Ostatnią pozycją którą wypełniamy w formularzu jest liczba faktycznie przejechanych kilometrów. Pole Uwagi jest opcjonalne, możemy tam wpisać dowolne uwagi opisujące dany wyjazd.

W miesięcznym zestawieniu kosztów eksploatacji pojazdu - wpisujemy koszty eksploatacji pojazdu, poniesione z tytułu tej właśnie eksploatacji. Należy więc wpisać numer i datę dokument zakupu (najczęściej faktura VAT), rodzaj poniesionego wydatku. Może to być na przykład wydatek na zakup paliwa, koszt wynikający z zakupu materiałów eksploatacyjnych takich jak płyn do spryskiwaczy, oleju czy filtrów. W ostatniej rubryce należy oczywiście wpisać kwotę wydatku.
Dane te należy zapisać klikając przycisk "dodaj nowy wpis".

Roczne zestawienie kosztów użytkowania prywatnego samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej, rok 2014
(rok oczywiście będzie rokiem, w którym prowadzimy kilometrówkę) jest wyliczane automatycznie i nie podlega edycji.

Druk każdej z tych trzech części kilometrówki możliwy jest oddzielnie, możemy więc wydrukować:
Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu,
Miesięczne zestawienie kosztów eksploatacji pojazdu,
Roczne zestawienie kosztów użytkowania prywatnego samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej za dany rok,
(przy czym każdy z tych elementów może być podzielony na strony z dowolną ilością wpisów, co ustawiamy bezpośrednio w programie).
Drukowanie kilometrówki dostępne jest też w konfiguracji: przebieg oraz koszty, lub wszystkie elementy kilometrówki łącznie.
Wzór druku jest zgodny z najczęściej spotykanymi na rynku papierowymi wersjami kilometrówki.

Copyright ©   Studio NOTA-BENE 2013