Korzystając z serwisu, akcepujesz pliki cookies - małe, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika pliki tekstowe, usprawniające działanie serwisu (dotyczy wyłącznie zalogowanego użytkownika). § 8 regulaminu: Serwis korzysta z plików cookies - małych plików tekstowych, zapisywanych na urządzeniu końcowym zalogowanego użytkownika, usprawniających działanie oprogramowania serwisu. Plik cookie nie jest wykorzystywany do zbierania jakichkolwiek informacji o użytkowniku, służy wyłącznie do utrzymania sesji do momentu wylogowania. Pliki cookies nie są zapisywane podczas zwykłego przeglądania strony, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany. pokaż regulamin serwisu

login:
hasło:

Bezpłatna kilometrówka online - darmowy program do ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu.

Prowadzenie kilometrówki może być łatwe - sprawdź!
          Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu - można ją prowadzić ręcznie, wykorzystując do tego kalkulator i odpowiednie papierowe formularze. Ewidencję przebiegu pojazdu można też prowadzić za pomocą programu komputerowego - np. takiego jaki udostępniamy na przebieg24.pl. Zobacz instrukcę obsługi bezpłatnego programu online do ewidencji przebiegu pojazdu. instrukcja kilometrówki on-line...

          Wzór ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu, prowadzonej w celu udokumentowania kosztów eksploatacji pojazdu (najczęściej samochodu, skutera itp.) wykorzystywanego w działalności gospodarczej, powinien zawierać dane przewidziane w odpowiednich przepisach. Wymogi te spełnia niniejszy program, z którego wydruki, po naniesieniu danych pojazdu, użytkownika i podpisaniu mogą stanowić dokument ksiegowy, będący podstawą zaliczenia w koszty w/w wydatków. Szczegóły w instrukcji drukowania więcej...

      Prowadzenie ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu jest bezpłatne. zobacz wzór ewidencji przebiegu pojazdu ...


W jakim celu należy prowadzić kilometrówkę?

          Jeżeli w ramach działalności gospodarczej chcemy zaliczyć do kosztów wydatki, poniesione na eksploatację samochodu osobowego (ale też np. skutera - odrębne stawki za kilometr: dla motocykla - 0,2302 zł, dla motoroweru - 0,1382 zł) niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, możemy to zrobić tylko na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu (co wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.)
Co powinna zawierać "Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu"?
Zgodnie z art. 23 ust. 7 u.p.d.o.f. ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
      - nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu
      - numer rejestracyjny pojazdu
      - pojemność silnika
      - kolejny numer wpisu
      - datę wyjazdu
      - cel wyjazdu
      - opis trasy (skąd - dokąd)
      - liczbę faktycznie przejechanych kilometrów
      - stawkę za 1 km przebiegu
      - kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu
      - podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane
          I właśnie ten ostatni punkt (podpis) wydaje się być rozstrzygający kwestię, czy kilometrówkę należy wydrukować, czy wystarczy, że prowadzimy ją w formie elektronicznej. Teoretycznie można by tu wykorzystać podpis elektroniczny (który jest równoważny z tradycyjnym), jednak takie rozwiązanie nie jest, w chwili obecnej, zaimplementowane w niniejszej aplikacji. Wdrożenie podpisu elektronicznego w firmie jest dodatkowym kosztem, co być może jest przyczyną, że na chwilę obecną w małych i średnich firmach to rozwiązanie nie jest poszechnie stosowane. Wobec powyższego, aby spełnić warunki zapisane w ustawie, najprościej jest wydrukować "Ewidencję przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu". Wzór druku w programie "Przebieg24.pl" jest zgodny z najczęściej spotykanymi na rynku wersjami papierowymi. Tak uzyskany wydruk kilometrówki należy podpisać i uzupełnić o wymagane dane, jeżeli nie były one wcześniej wprowadzone do programu. W ten sposób uzyskujemy dokument księgowy, który jest podstawą do dokonania stosownych odliczeń w KPiR po stronie kosztów. Należy również pamiętać o przechowywaniu faktur, które były podstawą wpisów w kilometrówce - w przypadku kontroli jesteśmy zobligowani je przedstawić, jako dowód poniesionych wydatków.

          Informacji zawartych w ramach niniejszego serwisu nie należy traktować jako doradztwa w zakresie przepisów podatkowych lub jakichkolwiek innych. Ewentualne wątpliwości związane z regulacjami prawnymi najłatwiej można wyjaśnić, dzwoniąc na numer Krajowej Informacji Podatkowej. Rada praktyczna - najłatwiej dodzwonić się w godzinach porannych :).
Aktualne stawki przebiegu pojazdu, obowiązujące również w 2018 roku, na podstawie których dokonujemy rozliczenia kilometrówki:
samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł za kilometr przebiegu pojazdu, samochód osobowy powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł za kilometr. Stawki te w niezmiennej wysokości obowiązują od od 14.11.2007r.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Prowadzenie kilometrówki - podstawy prawne

Prowadzenie ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu wynika z poniższych przepisów:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Art. 23.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
36) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności: a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra,
46) poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;
5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca (jeżeli KPiR prowadzimy w formie elektronicznej, wypełniamy ją napóźniej 20 dnia następnego miesiąca - przypomnienie autora). Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu (kilometrówka) - przykład prowadzenia

W ewidencji przebiegu pojazdu - należy wpisać datę wyjazdu oraz trasę, czyli miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe. Przykładowo:
Warszawa - Kraków, inny przykład: Warszawa - Kraków - Warszawa.
W następnej rubryce należy wpisać cel wyjazdu. Przykłady:
Rozmowy handlowe, inny przykład - Zakup materiałów biurowych.
Ostatnią pozycją, którą wypełniamy w formularzu, jest liczba faktycznie przejechanych kilometrów. Pole "Uwagi" jest opcjonalne i wypełniamy go według własnego uznania, lub pozostawiamy puste.

W miesięcznym zestawieniu kosztów eksploatacji pojazdu - wpisujemy koszty eksploatacji pojazdu, poniesione w danym miesiącu. Należy więc wpisać numer i datę dokument zakupu (najczęściej faktura VAT), rodzaj poniesionego wydatku. Może to być np. wydatek na zakup paliwa, koszt wynikający z zakupu materiałów eksploatacyjnych, takich jak np. płyn do spryskiwaczy, olej czy filtry. W ostatniej rubryce należy wpisać kwotę wydatku.
Dane te należy zatwierdzić klikając przycisk "dodaj nowy wpis".

Dane zawarte w "Rocznym zestawieniu kosztów użytkowania prywatnego samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej" są wyliczane automatycznie i nie podlegają edycji.

Kilometrówkę można wydrukować w całości, lub w podziale na poszczególne elementy. Tak więc możemy wydrukować oddzielnie:
Ewidencja przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu
Miesięczne zestawienie kosztów eksploatacji pojazdu
Roczne zestawienie kosztów użytkowania prywatnego samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej za dany rok

Ponadto każdy z tych elementów może być wydrukowany w całości, lub w podziale na podstrony - z dowolną ilością wpisów, co ustawiamy bezpośrednio w programie.
Drukowanie kilometrówki dostępne jest też w konfiguracji: przebieg oraz koszty w danym miesiącu.
Wzór druku Ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdu jest zgodny z najczęściej spotykanymi na rynku papierowymi wersjami kilometrówki.

copyright ©   NOTA-BENE 2013-2018 | pokaż regulamin serwisu